HIFE-programmet i Landskrona stad

I Landskrona stad har de arbetat med HIFE-programmet sedan starten av ett fallförebyggande projekt 2016. Arbetssättet har fortsatt även efter projektet, då det visade både på minskat antal fall och besparingar för kommunen på flera miljoner.

Fysioterapeuterna Andreas Hansen och Ida Karlsson har arbetat i Landskrona stad i cirka tio år och därmed varit med sedan planeringen av projektet. De berättar att träningen genomförs tre gånger i veckan under två månader, varav en gång med fysioterapeut och två gånger i veckan med omvårdspersonal. Därefter är det ytterligare en månads träning med omvårdnadspersonal. För att bli erbjuden den fallförebyggande träningen ska äldre personer som har insatser från kommunen antingen fallit flera gånger eller bedömts ha hög fallrisk kopplat till nedsatt balans, gång- eller förflyttningsförmåga eller fallrädsla. För att få delta ska personen även vara motiverad till träning och kunna förstå enkla instruktioner. Det finns ingen övre åldersgräns, den äldste person som tränat har varit 99 år.

Innan träning, efter två månader och efter två månader efter avslutad träning mäts bl a balans, fallrädsla och måluppfyllelse. Vid sista uppföljningen ges även råd och planering kring fortsatt fysisk aktivitet och träning. För utvärdering av balans används Funktionellt balanstest för geriatriska patienter, FBG, men ofta även Bergs balansskala, vilket upplevs vara ett mer känsligt instrument för att mäta förändring över tid. 

Andreas och Ida berättar vidare att de ofta försöker hitta utrustning att använda i hemmet för träningen, men att de ibland också tar med pall, balansplatta eller olika hinder. De använder alltid vårdbälte i balansträningen, för att kunna utmana balansen. De flesta som tränar förbättrar sin balans och många upplever sig också säkrare i aktiviteter efter träningen. I tillägg tycker de allra flesta att träningen är rolig och ibland händer det att de som inte varit så positiva till träningen blir mer positiva utifrån att de känner förbättringar.

HIFE- programmet ska enligt verksamhetsplanen används både inom särskilt och ordinärt boende, och ingår som en punkt för de nyanställda, men bland annat på grund av vakanser och hög personalomsättning används det nu främst i ordinärt boende.  Förhoppningen är dock att göra en omstart kring detta nästa år, så att det används av fler fysioterapeuter och inom fler verksamheter.

För mer information: ida.l.karlsson@landskrona.se, andreas.hansen@landskrona.se

Intervju och text Erik Rosendahl (november 2022)